Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

Dostawy
Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302142930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 15

1.5.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 612951497

1.5.8.) Numer faksu: 612951497

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gsk@chrzypsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gsk-chrzypsko.naszbip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

 

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

 

Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e54bb046-60f5-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435627/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-11 19:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00434765/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

 

1.2.1 Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

 

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: nie dotyczy

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

 

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane wzwiązku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danychosobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze,a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórkiZamawiającego i inne uprawnione podmioty,e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,f) archiwizacji postępowania.4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okresco najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestnikówpostępowania.6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach RozporządzeniaRODO:a) prawo dostępu do danych (art. 15),b) prawo sprostowania danych (art. 16),c) prawo do usunięcia danych (art. 17),d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Ogłoszenie nr 2022/BZP 00367875/01 z dnia 2022-09-282022-09-28 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e Rozporządzenia RODO,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemudokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy donależytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lubodrzuceniem jego oferty.9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danychosobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, wszczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnićobowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składaoświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/GSK/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa oleju napędowego do siedziby Zamawiającego w miejscowości Chrzypsko Wielkie ul. Rolna – oczyszczalnia ścieków i przepompowanie do zbiornika będącego własnością Zamawiającego. Zamawiający w ramach umowy przewiduje ww. asortyment w szacunkowych ilościach w okresie 12 miesięcy: olej napędowy w ilości 50.000,00 litrów , podane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie ilości zużytego przez Zamawiającego paliwa w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2022 r.
Dostawa co najmniej raz w tygodniu w ilości do 1.000,00 litrów po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Przy czym wyżej wymienione wielkości są wyłącznie szacunkowe i nie oznaczają zobowiązania Zamawiającego do zakupienia paliw w wyżej wymienionych ilościach. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamówionego oleju napędowego, nie więcej jednak niż o 30% szacunkowej ilości,. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenieofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu donajkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - na kwotę w wysokości 400.000,00 zł. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Wymagane jest posiadanie aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zmianami). – złożyć oświadczenie o posiadaniu koncesji na obród paliwami, podać datę ważności koncesji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Szczegółowe uwarunkowanie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości 50.000,00 zł
polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej na wartość 200.000,00 zł.Posiadanie pojazdu do transportu paliwa do siedziby Zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp , wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302142930

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna 15

1.4.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 612951497

1.4.8.) Numer faksu: 612951497

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gsk@chrzypsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gsk-chrzypsko.naszbip.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445306/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 08:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435627/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 11:00

Po zmianie:
2022-11-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 13:00

Po zmianie:
2022-11-28 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-21

Po zmianie: 2022-12-28Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302142930

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna 15

1.4.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 612951497

1.4.8.) Numer faksu: 612951497

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gsk@chrzypsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gsk-chrzypsko.naszbip.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459337/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-25 11:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435627/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-28 11:00

Po zmianie:
2022-12-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-28 13:00

Po zmianie:
2022-12-06 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-28

Po zmianie:
2023-01-06

Historia publikacji

  • 26.11.2022 09:07, Maciej Chlebowski
    Edycja strony: Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.
  • 26.11.2022 09:06, Maciej Chlebowski
    Dodanie strony: Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

Informacje

Liczba wyświetleń: 32
Utworzono dnia: 26.11.2022
Dokument wprowadził:
Maciej Chlebowski
Dokument opublikował:
MACIEJ CHLEBOWSKI
Dokument wytworzył:
Mateusz Drzymała